Trang chủ / Dịch vụ tư vấn / Đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính của Bộ Công Thương

Đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính của Bộ Công Thương

In bài viết Chia sẻ:
Chuyên mục: Dịch vụ tư vấn

Theo đó, thông qua phương án đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính của Bộ Công Thương theo hướng bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, giảm bớt các thành phần hồ sơ, làm rõ các thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục, hoặc bổ sung cách thức thực hiện thủ tục… nhằm tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Để thực hiện phương án, Chính phủ giao Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ ngành liên quan sa đổi, bổ sung, thay thế 41 văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng, Thông tư, Thông tư liên tịch, v.v ….

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công Thương chủ động phát hiện và kịp thời sa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy .địnhcó liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gi Bộ Tư pháp và  Văn phòng Chính phủ về các luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định về thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được Chính phủ thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này. Đđi với những thủ tục hành chính được quy định trong luật, pháp lệnh cần phải s-ửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ theo Phương án đơn giản hóa nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trước Ngày 31 tháng 12 năm 2010, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị của Chính phủ về việc cho phép bổ sung dự án luật, pháp lệnh để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua vào chương trình Xây dựngluật, pháp lệnh năm 2011, 2012 theo hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản và  áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Căn cứ chương trình Xây dựngluật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua, giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thời hạn Bộ Công Thương và  các bộ, ngành liên quan hoàn thành việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh nêu trên giuwr Bộ Tư pháp tổng hợp thành văn bản chung để trình Chính phủ XÍíem XÍíét, quyết định. Đđi với những thủ tục hành chính được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chnh phủ, Thủ tướng Chnh phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ theo Phương án đơn giản hóa nêu tại Nghị quyết, giao Bộ Công Thương áp dụng hình thức một văn bản s-ửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban h nh.

Trường hợp cần áp dụng một văn bản để sửa một văn bản, giao Bộ trưởng Bộ Công Thương XÍíem XÍíét, quyết định. Đồng thời, Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ nội dung văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương ban hành để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chnh nêu tại Nghị quyết này, thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại các văn bản thuộc thẩm quyền, ban hành để bảo đảm thi hành khi các văn bản của trung ương nói trên có hiệu lực. Nghị quyết có hiệu lực từ Ngày 20 tháng 12 năm 2010

Tác Giả: Hỗ trợ KT

Nguồn Tin: TTXTVPTCT