Tìm kiếm văn bản

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày kýDownload
842/QĐ-BCTNgày 16 tháng 03 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-BCT về việc ban hành Quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương. Theo đó, Cục Công Thương địa phương được giao làm đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan công nhận, quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.20/02/2020Update...
2408/2014/QĐ-UBNDNgày 22 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2408/2014/QĐ-UBND “Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh Quảng Ninh” để thay thế Quyết định số 3468/2011/QĐ-UBND cho phù hợp với Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công và các Thông tư hướng dẫn thực hiện. 25/11/2014 Tải xuống
Tải xuống
Tải xuống
Tải xuống
Tải xuống
36/2013/TT-BCT Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. 19/04/2014Update...
26/2014/TTLT-BTC-BCT Hướng dẫn về trình tự lập, quản lý, sử dụng, kinh phí thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.19/04/2014Update...
31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT Ngày 10/10/2012, liên Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp (CCN) hình thành trước khi Quy chế quản lý CCN (Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.19/04/2014Update...
3645 /QĐ-UBNDThực hiện Quyết định số 3645 /QĐ-UBND Ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v thành lậ¬p Hội đồng thẩm định Dự án quy hoạch phát triển ngành Cơ khí Luyện kim tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; Công văn số 4837 /UBND-CN Ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v tổ chức họp Hội đồng thẩm định Dự án quy hoạch phát triển Ngành Cơ khí Luyện kim tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, trong đó uỷ quyền cho đồng chí Trần Đăng Niên - Giám Sở Công Thương - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định chủ trì tổ chức cuộc họp thẩm định và các thành viên Hội đồng19/04/2014Update...
108/2006/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luậ­t Đầu tư19/04/2014Update...
113/2006/TT-BTCHướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ".19/04/2014Update...
116/2006/TT-BNN Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chí¬nh phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.19/04/2014Update...
66/2006/NĐ-CPNgày 07 tháng 7 năm 2006 về phát triển ngành nghề nông thôn. 19/04/2014Update...