Hoạt động khuyến công
Hội nghị khuyến công khu vực phía Bắc lần thứ XIII tại tỉnh Nghệ An: Tìm hướng đi phù hợp cho công tác khuyến công giai đoạn công nghiệp 4.0

Chiều ngày 1/8, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An  phối hợp với Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP - Bộ Công Thương) đã tổ chức chương trình Hội nghị Khuyến công các tỉnh, Thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIII năm 2018. 


1907 Toan cYnh hYi nghi

Toàn cảnh hội nghị Khuyến công 28 tỉnh, thành phía Bắc

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, năm 2017 tổng kế hoạch kinh phí khuyến công của 20 tỉnh, thành phố phía Bắc là 128.925 triệu đồng, đạt 95,6% so với kế hoạch năm, tăng 4,5% so với tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2016. Trong năm 2018, nguồn kinh phí khuyến công phía Bắc là 130.005 triệu đồng, trong vòng 6 tháng đầu năm kinh phí toàn vùng đã thực hiện được 46.022 triệu đồng đạt 35,4% kế hoạch năm.

Công tác đào tạo nghề trong năm 2017 đã đào tạo cho 4.020 lao động với kinh phí thực hiện là 7.206 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tào tạo nghề cho 745 lao động, đạt 20,79% kế hoạch, với kinh phí là 1.082 triệu đồng. Cũng trong vòng 6 tháng đã tổ chức trình diễn được 08 mô hình trình diễn kỹ thuật; Chương trình phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu đã tổ chức 01 hội chợ, hỗ trợ 95 cơ sở CNNT tham gia, với kinh phí thực hiện được 5.896 triệu đồng, đạt 29% kế hoạch năm…

Đánh giá về kết quả hoạt động khuyến công của 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc ông Nguyễn Hồng Phong- Phó cục Trưởng cục Công Thương Địa phương- cho rằng, công tác triển khai các nội dung hoạt động khuyến công của các tỉnh, thành phố phíaBắcđã ngày càng đa dạng và phong phú hơn; các hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của Chương trình KCQG và KCĐP. Hoạt động khuyến công đã góp phần tích cực vào thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương và khu vực.

Các hoạt động quản lý Nhà nước về khuyến công cũng ngày càng được củng cố. Đa phần các tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ các hoạt động phát triển công nghiệp tại các địa phương. Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công quốc gia cụ thể hóa bằng các dự án, đề án. Qua đó, góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 19/NQ-CP hay Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, CTĐP cho rằng, các hoạt động khuyến công tại phía Bắc vẫn còn nhiều hạn chế như: công tác khảo sát xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng đề án của một số địa phương còn hạn chế, chưa đa dạng, ít các đề án mang tính điển hình và tính lan tỏa chưa cao; Việc đăng kí và triển khai thực hiện các đề án chưa thực sự bám sát nhu cầu cơ sở CNNT, một số đề án tính khả thi chưa cao, tổ chức thực hiện và tạm ứng còn chậm so với tiến độ; Công tác thẩm định cấp cơ sở còn chưa tốt, mang tính thủ tục, không bám sát nội dung yêu cầu.

Một số tỉnh chưa xây dựng Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công tại địa phương; cơ sở vật chất làm việc và phương tiện ở một số Trung tâm còn thiếu; Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp của một số địa phương còn chưa được đẩy mạnh, nguồn thu thấp, số lượng dự án và doanh thu từ hoạt động tư vấn chưa xứng với tiềm năng và thế mạnh của các Trung tâm khuyến công…

Cục CTĐP cũng đề ra 08 giải pháp chính để hoàn thành kế hoạch năm 2018, trong đó cần tập trung thực hiện: Triểnkhai đồng bộ Chương trình hành động của ngành Công Thương với việc thựchiệnNghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP tại Quyết định số 19- 2018/NQCP;Nghị quyết số 35/NQ-CP…

Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về hoạt động khuyên công đáp ứng kịp thời với yêu cầu thực tiễn; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đề án khuyến công, đảm bảo hoàn thành các đề án khuyến công được giao đúng tiến độ, sử dụng kinh phí đúng mục đích; Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến văn bản, quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; Đổi mới đa dạng các hình thức thông tin tuyên truyển, cung cấp thông tin về công nghiệp, khuyến công…

Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng; Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức của Trung tâm; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn tạo nguồn thu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến công; Việc xây dựng các chương trình, đề án khuyến công cần được tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế, quan tâm theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm…

Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phương thức hoạt động, chủ động tuyên truyền thông tin, đầy đủ kịp thời các cơ chế chính sách đến các cơ sở; tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công, phát huy lợi thế của cả vùng.

2752 cY

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An trao Bằng khen của Bộ Công Thương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công.

Thông qua báo cáo, tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ý kiến và thảo luận của các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình…đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công những tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, nhấn mạnh những giải pháp trong triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chủ động tham mưu, đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách về hoạt động khuyến công phù hợp với mỗi địa phương; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã chỉ ra một số vấn đề vừa là tồn tại và cũng là khó khăn, hạn chế trong hoạt động khuyến công của khu vực, cụ thể: "khu vực phía Bắc, địa bàn nông thôn nhất là vùng có điều kiện khó khăn chưa hấp dẫn với các nhà đầu tư để tham gia đầu tư vào sản xuất CNNT và phát triển các dịch vụ khuyến công. Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác khuyến công, nhất là cán bộ chủ chốt thường xuyên biến động, luân chuyển, vì vậy việc bám sát địa bàn để xây dựng đề án chưa hiệu quả; công tác thông tin tuyên truyền về chính sách khuyến công và các hoạt động khuyến công còn hạn chế, chưa được quan tâm.

Vai trò của khuyến công trong giai đoạn mới phải làm cái gì? trước thời đại 4.0 Trung tâm Khuyến công của các tỉnh đã chuẩn bị gì để đón đầu. Hình hài của Khuyến công thay đổi trong tương lai như thế nào? Toàn bộ tư duy, tập trung từ nguồn ngân sách, mới tìm cách để tiêu tiền, còn kiếm tiền chưa thấy đâu?

Khuyến công cũng tồn tại nhiều vấn đề, các sở ban ngành quan tâm, liên quan đến cụm công nghiệp, môi trường, tránh hệ luỵ lâu dài về tác hại của môi trường. Nhiệm vụ của các sở ở đâu trong vân đề môi trường? Vai trò của các sở Công Thương ở đâu? Hiện các doanh nghiệp đang rất thiếu thông tin trong khi công nghiệp nông thôn ở các tỉnh còn nhiều tiềm năng chưa khai phá. Cần phải lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, phải có nhiều cách làm phù hợp với xu thế hiện nay..."- Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương trao tặng bằng khen Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 13 cánhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công. Đồng thời, Ban tổ chức trao Cờ đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh, Thành phố khu vực phía Bắc năm 2019 cho Sở Công Thương tỉnh Hải phòng.

Theo congthuong.vn

 
Tìm hướng đi cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng. Tuy nhiên, đến nay các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lĩnh vực này còn rất thấp, thậm chí còn thấp hơn so với một số nước trong khối ASEAN.

Sản xuất khay nhựa, hộp nhựa đựng linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Đình Trám (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Sản xuất khay nhựa, hộp nhựa đựng linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Đình Trám (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Theo các chuyên gia kinh tế nhận định, nguyên nhân ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển là do cơ chế, chính sách, mục tiêu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ chưa rõ ràng, chưa có trọng tâm, trọng điểm… nên đã kìm hãm sự tăng trưởng của ngành này ở Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung. Để ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội đủ sức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, Hà Nội cần tập trung triển khai nhiều giải pháp theo hướng sát thực tế hơn. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư... 

Mặc dù, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2017-2020, định hướng 2025. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2020, sẽ có 900 doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; trong đó, 40% doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia.

UBND thành phố Hà Nội sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời, thu hút, kêu gọi doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc quản lý, quản trị, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ. Đồng thời, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. UBND thành phố Hà Nội cũng sẽ kiến nghị với Chính phủ cho phép ban hành những chính sách đặc thù phù hợp, tận dụng được tiềm năng phát triển của Thủ đô.

Trong thời gian qua, đã có hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội được thụ hưởng các dịch vụ trợ giúp khi tham gia Chương trình về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nhưng số doanh nghiệp được nhận sự trợ giúp vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội chưa nhận được các trợ giúp trực tiếp từ thành phố còn rất lớn. Các hoạt động trợ giúp chuyên sâu, mang lại hiệu quả cao và thiết thực chưa nhiều. Sự chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá, thay đổi về chất trong các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước còn rất ít.... 

Khi nhận định về sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội, ông Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dệt may Minh Thanh (quận Thanh Xuân- Hà Nội) cho biết, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện tử, máy móc, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện, hàng dệt may... hàng năm đem về cả trăm tỷ USD, nhưng giá trị gia tăng rất thấp do công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển. Có thể thấy, nguyên nhân quan trọng nhất là chính sách, mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh chưa rõ ràng, chưa có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng quan điểm này, chị Lê Minh Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại da giày Minh Ánh chia sẻ, hiện nay Nhà nước đã có nhiều chính sách cởi mở tháo gỡ khó khăn trong việc hỗ trợ tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn... Nhưng những quy định tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước vẫn còn thiếu.

Ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội cho rằng, để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp trong nước cần chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm hướng tiếp cận các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia để tìm hiểu yêu cầu của đối tác và “đầu ra” cho sản phẩm. Để làm được việc này, rất cần có các chương trình xúc tiến, trong đó chính quyền vừa là cầu nối, vừa là cơ quan giám sát việc thực hiện quá trình kết nối...

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội, Việt Nam hiện chỉ có khoảng 0,3% trong tổng số gần 500.000 doanh nghiệp tham gia vào sản xuất chế tạo cho ngành công nghiệp hỗ trợ và cũng chỉ dừng ở gia công chế tạo các sản phẩm đơn giản, giá trị gia tăng thấp... Đến nay, tỷ lệ nội địa hóa của ngành chế tạo ô tô chỉ đạt 5-20%; ngành điện tử 5-10%; ngành da giày khoảng 30%... 

Trong khi đó, phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được xem là chìa khóa để phát triển sản xuất công nghiệp cho nên Hà Nội cần đưa ra các cơ chế chính sách sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm và cụ thể rõ ràng hơn trong thời gian tới để trợ giúp nhiều hơn cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nói riêng và ngành công nghiệp hỗ trợ nói chung phát triển. Bên cạnh đó, để có thể nâng tầm doanh nghiệp cũng như ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, thì việc hỗ trợ tài chính trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ là yếu tố vô cùng quan trọng.

Về phía các doanh nghiệp phụ trợ muốn trở thành nhà cung ứng cho các doanh nghiệp nước ngoài thì các doanh nghiệp Việt Nam phải bảo đảm sự đầu tư về công nghệ, cũng như chất lượng nguồn nhân lực. Để đáp ứng được yêu cầu của phía đối tác nước ngoài, Nhà nước, các hiệp hội và bản thân doanh nghiệp cần chú ý nhiều hơn nữa đến vấn đề này. Doanh nghiệp “nội” cần chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm hướng tiếp cận các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia để tìm hiểu yêu cầu của đối tác và “đầu ra” cho sản phẩm...

Nguồn: Báo Quảng Ninh

 

 
Sở Công Thương Quảng Ninh thẩm định chương trình, đề án khuyến công địa phương năm 2018

Sáng ngày 30/5/2018, Hội đồng thẩm định đề án khuyến công - Sở Công Thươngđã phối hợp với TT Khuyến công và Tư vấn PTCN tổ chức họp thẩm định các đề án khuyến công địa phương năm 2018. Cuộc họp do ông Phạm Quang Thái – Phó Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch HĐTĐ chủ trì. Tham gia cuộc họp có đại diện Sở Tài chính, các thành viên trong HĐTĐ và chủ các đề án đăng ký hỗ trợ khuyến công năm 2018.


Tại buổi làm việc, Hội đồng đã tiến hành thẩm định 18 đề án đề nghị được hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2018. Sau khi nghe chủ đề án báo cáo nội dung đề án cùng ý kiến của đại diện các phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng, Hội đồng thẩm định đã có ý kiến tham gia trực tiếp với từng đề án và nhất trí đề xuất hỗ trợ kinh phí khuyến công cho 16 đề án . Trong đó, tập trung vào các nội dung: Nhóm 10 đề án do cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện, với mức đề xuất hỗ trợ là 880 triệu đồng và nhóm các đề án do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN thực hiện,với mức đề xuất hỗ trợ là 557 triệu đồng.

Hội đồng thẩm định cũng yêu cầu các chủ đề án nhanh chóng hoàn chỉnh đề án trước khi Sở Công Thương trình Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai chi tiết kinh phí thực hiện.

TTKC&TVPTCN

 
Lấy ý kiến đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công

Đó là chủ đề và nội dung của buổi Hội thảo do Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) vừa phối hợp với Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công TP Đà Nẵng tổ chức vào ngày 04/5/2018. Tới dự và chủ trì Hội thảo có ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương và đại diện lãnh đạo của hơn 30 Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phố trong cả nước.


Lay y kien VB Khuyen cong

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

 Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương chủ trì Hội thảo đã thông báo về tình hình thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 và chương trình công tác của Cục Công Thương địa phương vừa qua. Đến nay, Cục Công Thương địa phương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương hoàn thành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 về quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiên và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. 

Tại Hội thảo, đã có nhiều ý kiến đóng góp rất thiết thực không chỉ góp phần hoàn thiện Dự thảo, mà còn chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, những điểm cần bổ sung trong hai Thông tư nêu trên cho phù hợp hơn với tình hình thực tế tại các địa phương. Nhiều ý kiến của các đại biểu cho rằng, tại Điều 3 của Thông tư 36 quy định về một số dạng đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia và cách thức triển khai thực hiện trong việc hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thì nên thực hiện theo Luật Đấu thầu hay xét chọn hồ sơ. Hay tại Thông tư số 26, nhiều đại biểu nhấn mạnh cần phải sửa đổi khoản 2, Điều 3 về khái niệm Bộ sản phẩm; Bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 3 về “Hồ sơ điện tử” và “Lập hồ sơ điện tử”; Sửa đổi điểm a, b của khoản 4 Điều 12… 

Bà Phan Thị Khánh Duyên - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương cho rằng, đối với sửa đổi và bổ sung Thông tư 26 về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cần phải quy định rõ, cụ thể về thời gian nộp hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực cũng như cấp Quốc gia theo định kỳ. Qua đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương lên kế hoạch tổ chức bình chọn ở cấp huyện và cấp tỉnh để thực hiện tốt việc bình chọn ở cấp khu vực và Quốc gia. Ngoài ra, Cục Công Thương địa phương cũng cần xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công sao cho phù hợp với quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. 

Kết luận tại Hội thảo, ông Ngô Quang Trung đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công. Thông qua Hội thảo lần này, Ban soạn thảo, sửa đổi sẽ tiếp tục tổng hợp và nghiên cứu thêm các ý kiến của các đơn vị và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương trong thời gian tới.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/

 
Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm

Chương trình khuyến công quốc gia sẽ tăng cường hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế ở địa phương nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, đồng thời góp sức cùng các địa phương hoàn thành kế hoạch kinh tế-xã hội giai đoạn đến năm 2020.


Hoạt động khuyến công trên cả nước luôn bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công từng giai đoạn. Việc triển khai các chương trình, đề án tại các địa phương đã hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến để mở rộng sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

HĐKC huong den trong tam

Ngành nghề được hỗ trợ đều gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, lao động tại địa phương, nên góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao được năng lực cạnh tranh của sản phẩm; hoạt động đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp không những giúp cho cơ sở CNNT chủ động về nguồn lao động có chất lượng mà còn tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động nông thôn… Việc triển khai thực hiện hiệu quả các đề án khuyến công được đánh giá đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn, phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với việc triển khai các hoạt động khuyến công hiện nay là các đối tượng thụ hưởng hỗ trợ đa phần là cơ sở sản xuất và doanh nghiệp siêu nhỏ, hoạt động manh mún, tiềm lực tài chính hạn chế nên rất khó khăn trong việc đổi mới, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao vào sản xuất. Có nhiều sản phẩm của các cơ sở CNNT làm ra chưa theo kịp với nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng; thị trường tiêu thụ chưa chủ động, nhất là xuất khẩu. Số lượng cơ sở CNNT nhiều, nguồn kinh phí hỗ trợ còn hạn chế nên cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác khuyến công. Bên cạnh đó, các văn bản chính sách trong lĩnh vực khuyến công mặc dù đã được bổ sung, sửa đổi vẫn chưa theo kịp với yêu cầu thực tế. Công tác khảo sát nhu cầu cũng như tiếp cận các cơ sở CNNT còn hạn chế do đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công thiếu.

Thực hiện Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở CNNT mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Theo đó, trên cơ sở các ngành nghề được hưởng hỗ trợ quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công, các địa phương xây dựng, đăng ký đề án khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm nhằm tạo bước chuyển rõ rệt cho sự phát triển. Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố và liên kết giữa các khu vực để trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động khuyến công nhằm phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương và khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của cả vùng.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, Cục Công Thương địa phương cùng với các địa phương đã, đang triển khai xây dựng và tổ chức thí điểm một số đề án khuyến công quốc gia mang tính trọng tâm, trọng điểm, có sự lan tỏa lớn. Cùng với tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố và liên kết giữa các khu vực, tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương, vùng, nhằm tạo ra những phát triển đột phá mới, đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đã đề ra.

Nguồn: http://arid.gov.vn/

 
Hướng dẫn mới về lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Ngày 28/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công. 

 


Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công...

Nội dung chi hoạt động khuyến công bao gồm: Chi cho đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn; đào tạo thợ giỏi, nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn; đào tạo khởi sự doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn; chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp…

Mức chi chung của hoạt động biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo về khuyến công và giới thiệu, hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn áp dụng theo Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính; Chi tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề áp dụng theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính; Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và diễn đàn áp dụng theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11/5/2018 và thay thế Thông tư Liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

TTKC&TVPTCN Quảng Ninh

 
Quảng Ninh- Tiếp sức cho doanh nghiệp công nghiệp nông thôn

Với định hướng ưu tiên nguồn vốn cho thực hiện nội dung đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, Quảng Ninh đã và đang giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) cải thiện đáng kể năng lực sản xuất và tạo thêm việc làm cho người lao động.

 

Ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất gạch không nung

Trong 14 đề án Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (trung tâm) thực hiện năm 2017, có tới 10 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Ghi nhận chung từ đối tượng thụ hưởng cho thấy, các đề án không chỉ hoàn thành đúng tiến độ, nội dung theo hợp đồng mà còn giúp cơ sở hoạt động hiệu quả hơn, doanh thu và lợi nhuận tăng.

Tiêu biểu, Đề án "Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung bằng bê tông xốp" được hỗ trợ triển khai tại Công ty CP liên doanh Hạ Long 135. Thực hiện đề án, doanh nghiệp đã đầu tư 5,5 tỷ đồng xây dựng mới các công trình nhà xưởng, nhà kho, mua sắm lắp đặt toàn bộ máy móc, thiết bị đồng bộ hiện đại cho dây chuyền sản xuất khép kín. Sau khi máy móc, thiết bị vận hành ổn định đã sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam - TCXDVN 6477-2011 áp dụng cho gạch bê tông. 

Theo đại diện Công ty CP liên doanh Hạ Long 135, sau rất nhiều nỗ lực thực hiện, đề án đã hoàn thành đúng kế hoạch. Doanh nghiệp cũng đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm gạch không nung với các tính năng tốt, giá thành cạnh tranh. Mặc dù nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ không lớn (400 triệu đồng), song đã khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quá trình sản xuất, phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm.

Bên cạnh các đề án lớn, khuyến công Quảng Ninh đã triển khai các đề án có quy mô nhỏ, phù hợp với năng lực các cơ sở tại khu vực miền núi, hải đảo. Cụ thể, tại huyện đảo Cô Tô, trung tâm đã hỗ trợ hộ kinh doanh Bùi Văn Chiến thực hiện Đề án "Đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất đá lạnh công nghiệp phục vụ đánh bắt hải sản". Đề án có tổng kinh phí thực hiện 775 triệu đồng, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng cho hạng mục đầu tư cụm máy nén giàn ngưng. Với thiết bị này, cơ sở có thể chủ động trong việc sản xuất, có thời gian nghỉ bảo dưỡng, thay thế các chi tiết nhanh hỏng. Đề án "Đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sấy nông sản/dược liệu" thực hiện tại huyện miền núi Bình Liêu do Hợp tác xã Phát triển xanh thụ hưởng cũng là điểm nhấn của khuyến công Quảng Ninh năm vừa qua.

Có thể thấy, sự đồng hành của công tác khuyến công đã không chỉ giúp giảm gánh nặng kinh phí mà còn tiếp sức cho các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh đầu tư mở rộng sản xuất. Đồng thời góp sức thúc đẩy ngành CNNT của tỉnh phát triển.

Năm 2018, khuyến công Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho nội dung đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2018 với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến 2,8 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí khuyến công quốc gia 800 triệu đồng hỗ trợ cho 4 đề án; kinh phí khuyến công địa phương 2 tỷ đồng hỗ trợ cho 10 - 15 đề án.

Năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh được giao thực hiên 14 đề án, trong đó có 10 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất với kinh phí thực hiện 1,52 tỷ đồng.

Sưu tầm

 
Khuyến công Hà Nội: Mục tiêu giá trị sản xuất CNNT 2018 tăng 10%

Năm 2017, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội (TTKC) là nhân tố góp phần tích cực trong việc truyền nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn.


KC Ha Noi

Một gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội chợ quốc tế quà tặng hàng TCMN Hà Nội 2017

Cụ thể, số lao động CNNT năm 2017 tăng 4,09% (tương đương 417.163 người). Trong đó, lao động được tạo việc làm mới qua hoạt động khuyến công đạt khoảng 10.000 người, với thu nhập bình quân đạt 47,1 triệu đồng/năm (tăng 13,07%); hỗ trợ 500 doanh nghiệp, cơ sở CNNT tạo ra 250 mẫu sản phẩm mới.

 Trong năm, TTKC cũng đã tổ chức 40 lớp truyền nghề, đào tạo nghề cho 1.400 lao động khu vực nông thôn tập trung vào ngành nghề thủ công mỹ nghệ như: Mây tre đan, sơn mài, khảm trai, thêu ren, gốm sứ... Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đã có tay nghề cơ bản, tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đặc biệt, các lớp học nghề mây tre đan thực hiện tại huyện Chương Mỹ, Ba Vì, Thạch Thất… đạt trên 85% học viên có việc làm; dát vàng quỳ, sơn mài, khảm trai tại huyện Gia Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên… đạt 60% - 80% học viên có việc làm với thu nhập ổn định. Cùng với đó, TTKC cũng dành nguồn lực hỗ trợ 12 cơ sở CNNT đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất. Các dự án sau đầu tư đã phát huy tốt hiệu quả, giúp doanh nghiệp, cơ sở CNNT nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 Công tác khuyến công 2017 cũng góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp Hà Nội 7,3% so với năm 2016. Trong đó, giá trị sản xuất CNNT tăng 11%; giá trị sản xuất làng nghề ước tăng 33,33%; kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành thủ công mỹ nghệ tăng 5,5% so với năm 2016.

Các hoạt động hỗ trợ cơ sở sản xuất làng nghề quảng bá giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ được đặc biệt coi trọng. Nhờ biết tận dụng lợi thế, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành Thủ công mỹ nghệ trên địa bàn đã được hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường. Xác định hoạt động xuất khẩu là hướng đi chủ đạo của ngành Thủ công mỹ nghệ Thành phố, nên TTKC đã hỗ trợ các DN tham gia nhiều hội chợ trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại như: Hội chợ quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2017, Hội chợ quốc tế tại Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc)… Tham gia hội chợ, các doanh nghiệp không chỉ có cơ hội quảng bá sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu của thị trường để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ mà nhiều doanh nghiệp còn ký kết được các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và hợp đồng xuất khẩu trực tiếp.

 Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến công thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp - nông nghiệp -dịch vụ, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho khu vực nông thôn..., năm 2018, Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các chương trình khuyến công với mục tiêu giá trị sản xuất CNNT tăng 10% so với năm 2017 (tương đương 98.000 tỷ đồng). Trong đó, giá trị sản xuất làng nghề tăng 10%-12% (đạt 22.000 tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng 6,9% (đạt 200 triệu USD). Từ chương trình khuyến công, Hà Nội sẽ có 450 - 500 lượt cơ sở sản xuất CNNT, làng nghề được hỗ trợ; tạo thêm khoảng 10.000 việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn với thu nhập bình quân khoảng 51 triệu đồng/năm. Đồng thời, tạo ra khoảng 300 mẫu sản phẩm có thiết kế mới trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ…

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/

 
Khuyến công Quảng Ninh: Tích cực đồng hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới

Nhằm góp phần hỗ trợ các địa phương trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, những năm gần đây và đặc biệt trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh đã từng bước giúp nhiều xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng hiện đại hóa công nghiệp, nông thôn.


Dao tao moc soi

Khuyến công Quảng Ninh tổ chức lớp dạy móc sợi

Quảng Ninh là tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống, nhưng trong bối cảnh kinh tế hội nhập và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một. Nhận thức được căn nguyên của vấn đề là do chất lượng các sản phẩm của làng nghề chưa cao, mẫu mã chưa đẹp và vấn sử dụng phương thức lao động thủ công là chính…, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh đã thực hiện một loạt những dự án để tháo gỡ những khó khăn đó. Trước hết, với quan điểm lấy con người là trọng tâm, Trung tâm đã ưu tiên thực hiện các đề án đào tạo nghề cho người lao động, du nhập nghề mới về địa phương nhằm tạo ra một đội ngũ lao động có tay nghề, có ý thức lao động chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, để đảm bảo cho người lao động có việc làm sau khi đào tạo, Trung tâm đã tích cực khảo sát, nắm bắt nhu cầu và liên hệ tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh. Qua đó, tỷ lệ lao động được qua đào tạo và có việc làm tăng lên, tỷ lệ lao động làm nông nghiệp giảm, tăng thu nhập cho người lao động, giảm nghèo (đảm bảo các tiêu chí 10,11,12, 14 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới).

Sau khi đội ngũ lao động đã có tay nghề và tính kỷ luật, Trung tâm đã thực hiện các đề án khôi phục làng nghề như: Liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ về nguyên liệu và đầu ra cho sản phẩm của làng nghề; Đưa sản phẩm của làng nghề tới các hội chợ, triển lãm… Đặc biệt, Trung tâm đã thực hiện tốt chức năng định hướng trong việc lựa chọn khôi phục, phát triển ngành nghề có tiềm năng và phù hợp với đời sống hiện đại. Nhờ đó, nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một đã được khôi phục và phát triển. Điển hình là làng nghề làm gốm sứ thủ công mỹ nghệ ở Trạo Hà (huyện Đông Triều), làng nghề đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Hà An, làng nghề đan lưới và sản xuất ngư cụ phục vụ đánh bắt hải sản tại các xã Hoàng Tân, Nam Hòa (huyện Yên Hưng)…

Bên cạnh việc đào tạo nghề và khôi phục làng nghề trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã sử dụng một phần nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực nông thôn tại các huyện miền núi, hải đảo xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất. Qua đó, đã không chỉ tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển mà còn từng bước hiện đại hóa ngành công nghiệp nông thôn tỉnh nhà. Cụ thể, trong năm 2017, Trung tâm đã thực hiện được 08 đề án tại các huyện miền núi, hải đảo với tổng kinh phí hỗ trợ 720 triệu đồng. Trong đó, nổi bật tại huyện đảo Cô Tô có đề án “Đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất đá lạnh công nghiệp phục vụ đánh bắt hải sản” do Hộ kinh doanh Bùi Văn Chiến (xã Đồng Tiến) thực hiện. Đề án có tổng kinh phí đầu tư 775 triệu đồng, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng cho hạng mục đầu tư cụm máy nén giàn ngưng; Tại huyện Bình Liêu có đề án “Đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sấy nông sản/ dược liệu” do HTX Phát triển xanh thực hiện.

Đánh giá về tính hiệu quả của hoạt động khuyến công đối với quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Mạnh Hà – Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh nhận định: Công tác khuyến công của tỉnh trong những năm qua đã tạo được những kết quả rất tích cực. Theo đó, quy mô các doanh nghiệp, hộ sản xuất công nghiệp ở nhiều làng nghề, khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện; Số lượng lao động đã qua đào tạo tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm… Điều đó đã góp phần tạo nên một diện mạo tươi sáng cho khu vực nông thôn tỉnh nhà.

Để hoạt động khuyến công tỉnh Quảng Ninh ngày càng đóng góp nhiều hơn nữa cho các địa phương trong việc hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, từ nay đến năm 2020, Sở Công Thương, Trung Tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ vào lĩnh vực như: Truyền nghề, đào tạo nghề cho lao động địa phương tại các làng nghề; Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; Quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề. Đặc biệt, Khuyến công Quảng Ninh sẽ lựa chọn các cơ sở công nghiệp nông thôn tiềm năng làm nòng cốt để phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới công nghệ thiết bị, xử lý ô nhiễm môi trường; Tạo việc làm cho khoảng 1.500 – 2.000 lao động nông thôn. 

Có thể khẳng định, nguồn kinh phí khuyến công đã thực sự mang lại nhiều lợi ích thiết thực và là nguồn cổ vũ, khích lệ, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, đóng góp tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), UBND tỉnh Quảng Ninh, các sở, ban, ngành thì những đề án khuyến công trong năm 2018 và các năm tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

TTKC&TVPTCN

 
Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung bằng bê tông xốp

Ngày 24/11 tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty cổ phần liên doanh Hạ Long 135 tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch không nung bằng bê tông xốp. 


anh chu thai

Đồng chí Phạm Quang Thái - Phó giám đốc Sở Công Thương dự chỉ đạo

và cắt bằng khánh thành

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Phạm Quang Thái - Phó Giám đốc Sở Công Thương; Lãnh đạo UBND huyện Hoành Bồ; Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Lãnh đạo UBND xã Lê Lợi; Ban giám đốc Công ty cổ phần liên doanh Hạ Long 135 cùng Đại diện các doanh nghiệp bạn, các phóng viên đài báo, truyền hình địa phương đã đến dự và đưa tin cho Hội nghị.

Do tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước ngày một cao, nhu cầu đầu tư xây dựng kéo theo nhu cầu về các loại vật liệu đảm bảo chất lượng, phù hợp quy chuẩn môi trường không chỉ trong công nghiệp mà còn trong cả các công trình dân dụng và nhà ở. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, với mục tiêu “phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng không nung thay thế gạch đất sét nung đạt tỉ lệ: 15-20% vào năm 2015, 35-40% vào 2020”, trong đó gạch không nung xi măng cốt liệu được coi là sản phẩm chủ lực với tỉ lệ 70 -75% tổng số Vật liệu xây không nung.

Do đó Công ty cổ phần Liên doanh Hạ Long 135 đã quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung bằng bê tông xốp tại thôn Đồng Tâm, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Dự án được triển khai với việc đầu tư xây dựng mới các công trình nhà xưởng, nhà kho, mua sắm lắp đặt toàn bộ máy móc thiết bị đồng bộ hiện đại công nghệ cao cho dây chuyền sản xuất khép kín. Sản phẩm sản xuất ra tối thiểu đạt tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam - TCXDVN 6477-2011 áp dụng cho gạch bê tông. Góp phần thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường đầu tư sản xuất các sản phẩm VLXD không nung giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp và góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường, Công ty đã tích cực nghiên cứu để cho ra đời các dòng sản phẩm mới với tính năng ưu việt nhất, giá thành cạnh tranh nhất. Cụ thể năm 2017, Công ty đã đầu tư với tổng kinh phí trên 5,5 tỷ đồng để cho ra sản phẩm gạch không nung bằng bê tông xốp.

Với mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời với mong muốn giới thiệu, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả này tới các doanh nghiệp khác trên địa bàn, Chương trình khuyến công quốc gia năm 2017 đã hỗ trợ 400 triệu đồng để triển khai dự án. Sau rất nhiều nỗ lực để thực hiện, đến nay đề án đã hoàn thành, Công ty cổ phần liên doanh Hạ Long -135 đã tự tin đưa vào thị trường dòng phẩm mới là gạch không nung.

24133429 1626105040782046 1383350487 n

Đại biểu thăm quan mô hình trình diễn

sản xuất gạch không nung bằng bê tông xốp

Với mức kinh phí hỗ trợ là 400 triệu đồng/5.500 triệu đồng là tổng mức đầu tư của dự án, đây là mức không lớn so với tổng số vốn đầu tư của Công ty, song là nguồn hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đổi mới, ứng dụng Khoa học- công nghệ trong quá trình sản xuất và phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường, nâng cao giá trị của sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoành Bồ và là hành động thiết thực của các cấp, các ngành đã “Đồng hành cùng Doanh nghiệp” trong quá trình sản xuất và phát triển theo tinh thần Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Đặc biệt, đã tạo điều kiện cho sản phẩm của địa phương ngày một vươn xa trên thị trường. Cái đáng quý, đáng ghi nhận ở đây là sự năng động, sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tự khẳng định mình của Công ty trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường./.

Thu Thủy - TTKC&TVPTCN

 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 4 trong tổng số 20

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay365
mod_vvisit_counterHôm qua382
mod_vvisit_counterTrong tuần2120
mod_vvisit_counterTuần trước2325
mod_vvisit_counterTrong tháng7148
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ482783

Khách trực tuyến: 37
IP của bạn: 162.158.79.208
Hôm nay 25 tháng 01 năm 2020