Hoạt động khuyến công
Xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021

Chương trình khuyến công quốc gia sẽ tăng cường hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế ở địa phương nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, đồng thời tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại Quảng Ninh.

Trong những năm qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh luôn bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công theo từng giai đoạn.

Việc triển khai các chương trình, đề án tại các địa phương đã hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến để mở rộng sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ngành nghề được hỗ trợ đều gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, lao động tại địa phương, nên góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao được năng lực cạnh tranh của sản phẩm; hoạt động đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp, không những giúp cho cơ sở CNNT chủ động về nguồn lao động có chất lượng mà còn tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động nông thôn…

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các đề án khuyến công được đánh giá đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn, phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện Văn bản chỉ đạo của Cục Công Thương địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đã thông báo đến Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các địa phương rà soát và hướng dẫn cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký kế hoạch.

Trên cơ sở đăng ký của địa phương, ngày 23/6/2020 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Kết quả khảo sát, có 4 cơ sở CNNT đủ điều kiện để đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021.

Xay dựng kế hoạch KC 2021

Kiểm tra, khảo sát tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản

Quảng Ninh

Việc triển khai công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021 tiếp tục bám sát các mục tiêu, quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ Công Thương tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan theo hướng nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án, huy động mạnh mẽ các nguồn lực, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ thiết bị máy móc cho các doanh nghiệp phát triển các ngành nghề, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tiêu biểu, phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới.

Phan Hường

 
Xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021

Chương trình khuyến công quốc gia sẽ tăng cường hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế ở địa phương nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, đồng thời tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại Quảng Ninh.

Trong những năm qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh luôn bám sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến công theo từng giai đoạn.

Việc triển khai các chương trình, đề án tại các địa phương đã hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến để mở rộng sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ngành nghề được hỗ trợ đều gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, lao động tại địa phương, nên góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao được năng lực cạnh tranh của sản phẩm; hoạt động đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp, không những giúp cho cơ sở CNNT chủ động về nguồn lao động có chất lượng mà còn tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động nông thôn…

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các đề án khuyến công được đánh giá đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn, phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện Văn bản chỉ đạo của Cục Công Thương địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đã thông báo đến Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các địa phương rà soát và hướng dẫn cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký kế hoạch.

Trên cơ sở đăng ký của địa phương, ngày 23/6/2020 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Kết quả khảo sát, có 4 cơ sở CNNT đủ điều kiện để đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021.

Xay dựng kế hoạch KC 2021

Kiểm tra, khảo sát tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản

Quảng Ninh

Việc triển khai công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021 tiếp tục bám sát các mục tiêu, quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ Công Thương tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan theo hướng nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án, huy động mạnh mẽ các nguồn lực, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ thiết bị máy móc cho các doanh nghiệp phát triển các ngành nghề, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tiêu biểu, phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới.

Phan Hường

 
Nhân rộng mô hình trình diễn kỹ thuật

Nhận định về việc phát huy hiệu quả Chương trình Khuyến công quốc gia (KCQG) đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, "đi một mình là không đủ". Đây cũng là định hướng phát triển cho chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

3006 Yt.tr 13

Chương trình KCQG huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất

Con số đáng ghi nhận

Sau 5 năm triển khai, Chương trình KCQG đạt nhiều kết quả khả quan, huy động được các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; khuyến khích cơ sở sản xuất ở khu vực nông thôn nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm. Chương trình đã hỗ trợ xây dựng 210 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ 4.363 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước...

Kết quả lớn nhất chương trình đạt được là hệ thống đơn vị thực hiện chương trình đã được thiết lập ở cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đầu mối thực hiện chính sách KCQG ở địa phương.

"Nguồn lực được huy động từ ngân sách nhà nước cấp phát cho địa phương trong triển khai Chương trình KCQG xét về giá trị tuyệt đối là nhỏ so với nhu cầu, nhưng các mục tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực lớn của lực lượng làm công tác khuyến công, mang lại sự khởi sắc cho phát triển công nghiệp địa phương" - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá.

Lồng ghép các chính sách

CNNT là cấu phần quan trọng giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tạo nên các ngành kinh tế mới có giá trị cao hơn cho sản xuất thuần túy. Mặt khác, hội nhập kinh tế đang tạo nên những tác động mạnh mẽ, bao trùm lên tất cả các ngành hàng, trong đó có CNNT. Do vậy, Chương trình KCQG với vai trò khuyến khích thúc đẩy CNNT phát triển có thêm nhiệm vụ quan trọng, hỗ trợ cơ sở sản xuất tiếp cận với thị trường thương mại của khu vực và toàn cầu theo kịp xu hướng hội nhập của đất nước.

Với mục tiêu đó, Chương trình KCQG sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện do nguồn lực bố trí rất hạn hẹp. Bản thân cơ sở CNNT có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính, quản trị hạn chế nên khó đáp ứng điều kiện cũng như tiếp cận nội dung Chương trình KCQG.

Do vậy, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, để phát huy hiệu quả chính sách này, Chương trình KCQG "đi một mình là không đủ", bởi trong bối cảnh hội nhập, đòi hỏi nội dung chính sách khuyến công phải được đồng bộ hóa với các khía cạnh khác của công tác quản lý nhà nước. Trong đó, một yêu cầu lớn là xem xét lồng ghép chính sách khuyến công với chính sách khoa học - công nghệ (KHCN), xúc tiến thương mại bởi nội hàm của 3 chương trình này đều có tính gắn kết, tương hỗ qua lại. "Nếu không có sự chung sức chia sẻ của các bộ, ngành, Chương trình KCQG sẽ bị hạn chế về hiệu quả" - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chương trình, Bộ Công Thương đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới. Theo đó, Bộ tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực nông thôn theo chiều sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương. Tiếp tục tập trung hỗ trợ một số nội dung hoạt động hiệu quả của chương trình như xây dựng và nhân rộng các mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến trên cơ sở ứng dụng KHCN.

Đồng thời, triển khai hoạt động khuyến công đồng bộ với các chương trình hỗ trợ về đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng và đặc biệt là KHCN. Thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, đơn vị ở nước ngoài và đối tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển công nghiệp địa phương nhằm tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư của đối tác để phát triển hoạt động khuyến công.

Bộ Công Thương đang nghiên cứu, xây dựng Chương trình KCQG giai đoạn tiếp theo trên cơ sở lồng ghép khuyến công với các chương trình khác nhằm gia tăng nguồn vốn cho triển khai chương trình.

Hải Linh

Nguồn: https://congthuong.vn/nhan-rong-mo-hinh-trinh-dien-ky-thuat-127938.html

 
Quảng Ninh: Điều chỉnh chính sách hỗ trợ

Chỉ 1 đồng vốn hỗ trợ thu hút tới hơn 15 đồng vốn đối ứng của đối tượng thụ hưởng, công tác khuyến công Quảng Ninh đã và đang chứng tỏ sức hấp dẫn ngày một cao.    

2637 Anh trang 14 - KC - gom quang vinh -quang ninh

Gốm sứ Quang Vinh - một trong số cơ sở đã được hỗ trợ từ chương trình khuyến công của tỉnh

 

Thành công của Khuyến công Quảng Ninh những năm qua không chỉ được đo lường bởi số lượng các đề án đã triển khai, mà còn được chứng minh bởi sức hút đối với số lượng cơ sở CNNT tham gia, đặc biệt là nguồn vốn đối ứng từ các đối tượng này. Số liệu cho thấy, từ năm 2012 - 2019 Khuyến công Quảng Ninh đã triển khai 161 đề án, tổng kinh phí trên 16,8 tỷ đồng. Năm 2019 tuy chưa có số liệu cụ thể, nhưng giai đoạn trước, chương trình khuyến công thu hút tới 226,3 tỷ đồng vốn đối ứng từ các đối tượng thụ hưởng, bình quân 1 đồng vốn khuyến công hút trên 15 đồng vốn đối ứng.

Rõ ràng, sau nhiều năm triển khai, với những chính sách được điều chỉnh hợp lý, phù hợp tình hình thực tế, Khuyến công Quảng Ninh đã phát huy tốt hiệu quả, dần trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của các cơ sở, doanh nghiệp CNNT. Ngoài hỗ trợ trực tiếp về đổi mới máy móc, trang thiết bị sản xuất, công tác khuyến công còn tăng cường tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì, nhằm nâng cao sức hút cho sản phẩm CNNT; thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tại vùng quy hoạch và tập trung phát triển đồng bộ việc xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối cho các sản phẩm chủ lực; khuyến khích cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiếp nhận, ứng dụng công nghệ để sản xuất sản phẩm mới, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Để tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh, giảm giá thành cho sản phẩm CNNT, hạn chế ô nhiễm môi trường, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Khuyến công Quảng Ninh sẽ tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, để hoạt động khuyến công ngày càng đi vào chiều sâu, đến đúng đối tượng, đem lại hiệu quả thiết thực hơn nữa.

Hoạt động khuyến công đã được triển khai rộng khắp tại 10/14 huyện, thị xã, thành phố, từ đó cải thiện đáng kể năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất CNNT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hải Linh

Nguồn: Báo công thương: https://congthuong.vn/quang-ninh-dieu-chinh-chinh-sach-ho-tro-135577.html

 
Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020; ngày 24/3/2020, Cục Công Thương địa phương đã ban Công văn số 242/CTĐP-QLKC về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020; theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh được giao thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí được hỗ trợ là 600 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ nội thất cao cấp”, kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng, với mục tiêu và nội dung chính: Hỗ trợ Công ty CP giải pháp nội thất Việt (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) ứng dụng được 01 máy CNC 1525 và 01 máy dán cạnh tự động 5 chức năng trong sản xuất đồ nội thất cao cấp.

2. Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nước mắm Sá Sùng”, kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng, với mục tiêu và nội dung chính: Hỗ trợ Công ty TNHH một thành viên Newstar (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) ứng dụng 01 hệ thống cô đạm nước mắm trong sản xuất nước mắm Sá Sùng.

Sau khi được giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh đã tổ chức làm việc với các đơn vị thụ hưởng để hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ, tài liệu liên quan và trao đổi thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện các đề án./.

 
Quảng Ninh: Mục tiêu phát triển dài hạn chương trình khuyến công

Trong những năm qua, bằng nguồn vốn từ chính sách khuyến công của Nhà nước, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh (TTKC) đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương có hiệu quả, góp phần giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngày càng phát triển mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường.


Quảng Ninh mục tiêu phát triển dài hạn chương trình KC

Năm 2019, Công ty CP Truyền thông G9 được hỗ trợ kinh phí 300 triệu đồng để đối ứng đầu tư thêm các trang thiết bị mới.

Năm 2019, với nguồn kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng do UBND tỉnh phê duyệt, Trung tâm đã thực hiện hỗ trợ 17 đề án đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tư vấn cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Trung tâm cũng đã thực hiện chương trình khuyến công quốc gia được Bộ Công Thương giao tại Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 với tổng kinh phí là 600 triệu đồng cho 2 đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gốm sứ mỹ nghệ cao cấp tại TX Đông Triều, với kinh phí là 300 triệu đồng và Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại phường Hoành Bồ (TP Hạ Long) với kinh phí 300 triệu đồng.

Là một trong những doanh nghiệp được hưởng sự hỗ trợ từ chương trình khuyến công, với kinh phí 300 triệu đồng, Công ty CP Truyền thông G9 (phường Hoành Bồ, TP Hạ Long) đã đầu tư thêm các trang thiết bị máy móc mới, phục vụ việc phát triển cho các mục tiêu hoạt động của Công ty về mỹ nghệ, quảng cáo, trang trí nội, ngoại thất. Anh Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc Công ty chia sẻ: Từ khi được hỗ trợ, đối ứng đầu tư các trang thiết bị mới đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty phát triển mạnh mẽ hơn, doanh thu cũng tăng từ 15-20% so với trước đây, giảm được nguồn lao động và giảm được thời gian chế tác, hoàn thành sản phẩm cung ứng, đặt hàng.

Theo ông  Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc TTKC cho biết: “Thời gian qua các chương trình khuyến công trên địa bàn đã được thực hiện đồng bộ, mang lại những kết quả rõ nét, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, qua khảo sát, đánh giá từ doanh nghiệp trong tỉnh cho thấy, đa phần các cơ sở công nghiệp nông thôn chủ yếu là hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, tiềm lực tài chính hạn hẹp nên khó đổi mới, chưa tiếp cận hết ứng dụng công nghệ vào sản xuất; trình độ quản lý của chủ các cơ sở công nghiệp nông thôn còn thấp, thiếu chủ động tiếp cận hoạt động khuyến công, dẫn tới sự hưởng ứng và cộng tác của các đơn vị còn hạn chế”.

Trước những hạn chế đã được chỉ rõ, Sở Công Thương Quảng Ninh đã xây dựng nhiều giải pháp gỡ khó cả trước mắt và trong dài hạn. Theo đó, năm 2020, các đơn vị chức năng thuộc Sở sẽ đẩy mạnh hoạt động tìm hiểu về công nghệ, sản phẩm, thị trường, thiết bị sản xuất để cung cấp tư vấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Tăng cường bám sát cơ sở thông tin kịp thời, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư, sản xuất công nghiệp để từ đó có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả. Về dài hạn đến năm 2030, khuyến công Quảng Ninh sẽ triển khai hoạt động theo hướng tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến hình thành sự phân công sản xuất, liên kết, hợp tác tham gia chế tạo trong từng công đoạn sản phẩm. Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát thải và hạn chế gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người.

Nguồn: Ngọc Bích - congnghieptieudung.vn

Link tài bài gốc:http://www.congnghieptieudung.vn/quang-ninh-muc-tieu-phat-trien-dai-han-chuong-trinh-khuyen-cong-dt22731

 
Hiệu quả từ việc đổi mới phương thức thực hiện các đề án khuyến công quốc gia

Trong những năm qua, với những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, linh hoạt, cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCCVC-NLĐ Cục Công Thương địa phương (CTĐP), đặc biệt là trong việc đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ, các đề án khuyến công quốc gia (KCQG) được triển khai phù hợp với quy hoạch và chiến lược ngành, lợi thế của từng địa phương; nguồn kinh phí KCQG được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng CNH - HĐH.


Hiệu quả từ việc đổi mới phương thức thực hiện các đề án khuyến công quốc gia 1

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hôi chợ triển lãm sản phẩm CNNTTB

Theo báo cáo của Cục CTĐP, năm 2019, Cục đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực được giao, trong đó, khuyến công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục chú trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Trên cơ sở đăng ký, đề nghị của các địa phương và đơn vị trên cả nước, Cục tổng hợp, thẩm định, trình và được Bộ Công Thương phê duyệt giao 140 tỷ đồng kinh phí khuyến công quốc (KCQG) để triển khai thực hiện 179 đề án.

Từ nguồn kinh phí này, Cục CTĐP đã triển khai hỗ trợ xây dựng được 27 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; 181 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho 1.850 học viên là chủ, hoặc cán bộ quản lý của các cơ sở CNNT; Tổ chức 15 buổi hội thảo, hội nghị tập huấn chuyên đề cho gần 2.500 đại biểu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở CNNT có nhu cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển; Hỗ trợ tổ chức đào tạo cho 210 lao động của các cơ sở CNNT có nhu cầu đổi mới sản phẩm, mở rộng sản xuất cần tuyển thêm lao động, đào tạo nghề cho lao động chuyển nghề sang làm tại doanh nghiệp khác, hoặc giảm lượng công nhân do điều kiện kinh doanh suy giảm; Hỗ trợ xây dựng hạ tầng 05 cụm công nghiệp, lập quy hoạch chi tiết cho 2 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) tại các địa bàn khó khăn để thu hút đầu tư, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tại các làng nghề; Hỗ trợ 05 cơ sở CNNT ứng dụng giải pháp quản lý sản xuất tiên tiến.…

Đáng chú ý, trong năm 2019, để tiếp tục hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT, hoạt động KCQG đã tổ chức bình chọn, tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 cho 110 sản phẩm. Cùng với đó, kinh phí KCQG cũng hỗ trợ tổ chức 01 hội chợ, triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia; 03 hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp khu vực; Hỗ trợ phòng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng CN – TTCN khu vực miền Bắc tại Hà Nội giai đoạn 2018-2020 và 15 cơ sở CNNT đạt giải sản phẩm CNNT cấp khu vực và quốc gia; Trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu giai đoạn 2014-2018; Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia các hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài với trên 1.200 gian hàng tiêu chuẩn; Hỗ trợ xây dựng 40 website cho các cơ sở CNNT; Hỗ trợ tư vấn, trợ giúp cho 03 cơ sở CNNT tổ chức đánh giá hiện trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thị trường.

Thực tế cho thấy, các hoạt động hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công ngày càng thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng và đánh giá cao của nhiều doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên cả nước do những hiệu quả thiết thực mà nó mang lại. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp các cơ sở quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo mối liên kết, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy đầu tư, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, mà quan trọng hơn, nó còn góp phần giúp các cơ sở xác định được hướng đầu tư đúng, có hiệu quả, nâng cao được năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, mang lại hiệu quả thiết thực cho phát triển CN-TTCN ở các địa phương.

Hiệu quả từ việc đổi mới phương thức thực hiện các đề án khuyến công quốc gia 2

Lãnh đạo Cục CTĐP kiểm tra hỗ trợ đề án khuyến công ở cơ sở

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Cục CTĐP vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Cục CTĐP. Trong năm qua, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực CN-TTCN, khuyến công, cụm công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa của Cục đảm bảo theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Trong đó, các đề án khuyến công được triển khai thực hiện phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển của ngành, lợi thế của từng địa phương, nguồn kinh phí KCQG được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và đạt hiệu quả cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho phát triển CNNT ở các địa phương. Thứ trưởng cũng lưu ý, năm 2020 là năm khởi đầu cho kỳ kế hoạch giai đoạn mới, Cục CTĐP cần nỗ lực hơn nữa, đặc biệt, cần cập nhập kịp thời những thay đổi của thế giới, nhất là việc ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào để thực hiện xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ sát với thực tế, đạt hiệu quả cao hơn.        

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Cục CTĐP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung như: Hỗ trợ tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề; Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; Chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; Hợp tác quốc tế đối với hoạt động khuyến công.... Để các nội dung hỗ trợ đem lại hiệu quả thiết thực, Cục sẽ chú trọng việc theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện của các đề án, nhiệm vụ, đặc biệt là các đề án KCQG điểm giai đoạn 2018-2020; Tiếp tục nâng cao chất lượng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu công thương địa phương trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công thương địa phương; Chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục nghiên cứu xử lý, giải quyết, góp ý đối với đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan, đơn vị liên quan về lĩnh vực khuyến công, không để công việc tồn đọng, chậm tiến độ;... Qua đó góp phần tích cực thúc đẩy nhanh quá trình CNH - HĐH công nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2016 - 2020./.

Nguồn: Quỳnh Anh - congnghieptieudung.vn

Link tài bài gốc: http://www.congnghieptieudung.vn/hieu-qua-tu-viec-doi-moi-phuong-thuc-thuc-hien-cac-de-an-khuyen-cong-quoc-gia-dt22597

 
Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia

Nhằm triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, ngày 04/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1480/KH-BCT về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia.


Đây là Kế hoạch do Cục Công Thương địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng. Theo đó, các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia sẽ được hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; Xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; Giới thiệu về sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và các đơn vị truyền thông trực thuộc Bộ; Hỗ trợ, kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc; Hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, xúc tiến đầu tư phát triển và xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu; Tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển thương mại điện tử và ứng dụng kinh tế số cho công tác phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Để thực hiện kế hoạch, Cục Công Thương địa phương là đầu mối tổng hợp kết quả hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu của Bộ Công Thương; Cung cấp danh sách sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để chủ động triển khai kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Công Thương xây dựng đề án khuyến công hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; Chủ trì, xây dựng đề án về công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Cục Xúc tiến Thương mại chủ trì triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại hàng năm; hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực thiết kế, phát triển nhãn mác, bao bì phù hợp với thị trường mục tiêu, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu cho sản phẩm CNNT tiêu biểu. Vụ Thị trường trong nước chủ trì, giới thiệu, sản phẩm CNNT tiêu biểu trên chuyên trang quảng bá điểm bán sản phẩm OCOP; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền và kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc.

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục tự công bố; bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý và các sản phẩm CNNT tiêu biểu theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu nghiên cứu, đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu triển khai các giải pháp trực tuyến nhằm xây dựng hình ảnh, thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường nội địa thông qua kênh thương mại điện tử, đồng thời mở cửa thị trường xuất khẩu ra nước ngoài thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới đối với các sản phẩm phù hợp tại Gian hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước; tăng cường giao dịch trực tuyến; tìm cơ hội xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc xuất xứ cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu. Tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển tại chỗ nguồn nhân lực có kỹ năng thương mại điện tử, triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, cơ sở CNNT.

Ngoài ra, các đơn vị khác như Văn phòng Bộ, Báo, Tạp chí Công Thương và các đơn vị truyền thông khác, Tổng cục Quản lý thị trường, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong nhiệm vụ, chức năng của mình phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia.

Chi tiết kế hoạch Tại đây

TTKC&TVPTCN Quảng Ninh

 

 

 
Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2020

Hôm qua, ngày 23/12, Trung tâm Khuyến công tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thái – Phó Giám đốc Sở Công Thương và toàn thể CBCV,VC và NLĐ của Trung tâm.


Hoi nghi CBVC

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2019 của Trung tâm. Cán bộ, viên chức, người lao động đã thảo luận nhất trí đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2019, đồng thời chỉ ra các tồn tại hạn chế để đề ra biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Công Thương, sự phối hợp của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CBVCNLĐ. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Quảng Ninh đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao. Cụ thể, năm 2019, Trung tâm thực hiện 17 đề án khuyến công địa phương với số kinh phí là 1.721.500.000 đồng, tăng 11% so với năm 2018; 02 đề án khuyến công quốc gia với tổng số kinh phí là 600 triệu đồng; Hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với kinh phí là 493.500.000 đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thái cũng ghi nhận những kết quả mà Trung tâm đạt được trong năm 2019. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ cũng như kế hoạch công tác năm 2020 đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, dám nghĩ dám làm, chủ động, tích cực trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ.

 
Nâng cao chất lượng hoạt động khuyến công

Những năm qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh phát triển theo hướng bền vững.


Nâng cao chất lượng hoạt động khuyến công1

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến công năm 2019 cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh tại huyện Vân Đồn.

Trong giai đoạn từ năm 2012-2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã triển khai hỗ trợ 151 đề án với tổng kinh phí là trên 14,3 tỷ đồng; trong đó có 18 đề án khuyến công quốc gia, 133 đề án khuyến công địa phương. Qua đó, đã thu hút 226,3 tỷ đồng đầu tư vào phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Thông qua hoạt động khuyến công đã xây dựng 11 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ 107 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến.

Bước sang năm 2019, hoạt động khuyến công tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, đề án hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng cho 10 đề án khuyến công địa phương và 2 đề án khuyến công quốc gia. Đến nay, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã ký hợp đồng phối hợp với các đơn vị thụ hưởng theo đúng quy định; tiến độ triển khai đạt trên 70% khối lượng công việc.

Một trong những hoạt động cụ thể của công tác khuyến công trong thời gian qua là việc hỗ trợ tạo đà cho hoạt động sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đã có nhiều cơ sở sản xuất, HTX, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh (giai đoạn 2016-2020) để đầu tư cơ sở chế biến các sản phẩm nông sản. Điển hình như: Công ty CP Thương mại và dịch vụ Bình Liêu; hộ kinh doanh La A Chiu, Trần A Chiu, La A Nồng; HTX Phát triển Đình Trung (Tiên Yên), HTX Nông nghiệp Yên Kiều (Đầm Hà)...

Nâng cao chất lượng hoạt động khuyến công2

Năm 2015, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu được hỗ trợ kinh phí hơn 100 triệu đồng đầu tư hệ thống nhà xưởng để đảm bảo việc sản xuất, chế biến miến dong.

Hàng năm Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đều thực hiện rà soát, xem xét và lựa chọn các sản phẩm đảm bảo yêu cầu về chất lượng, số lượng, mẫu mã để hỗ trợ đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất theo hướng chuyên nghiệp. Song song với việc hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, tăng cường công tác thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến tại các vùng quy hoạch và tập trung phát triển đồng bộ việc xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối cho các sản phẩm chủ lực, tiềm năng cũng được chú trọng thực hiện. Đồng thời, Trung tâm cũng tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng công nghệ để sản xuất các sản phẩm mới mang tính tối ưu, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Duy Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh cho biết: Thông qua hoạt động khuyến công đã giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đổi mới được máy móc trang thiết bị, nâng cao sức cạnh tranh, giảm giá thành sản phẩm, hạn chế ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm cho người lao động. Hiện hoạt động khuyến công đã được triển khai tại 10/14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao chất lượng hoạt động khuyến công, Trung tâm sẽ tập trung hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm để hoạt động khuyến công ngày càng đi vào chiều sâu, đến đúng đối tượng và đem lại hiệu quả thiết thực hơn nữa. Qua đó, đóng góp vào hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp.

Nguồn: Minh Đức - baoquangninh.com.vn

Link tài bài gốc: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201910/nang-cao-chat-luong-hoat-dong-khuyen-cong-2458649/

 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 21

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay245
mod_vvisit_counterHôm qua352
mod_vvisit_counterTrong tuần2066
mod_vvisit_counterTuần trước2864
mod_vvisit_counterTrong tháng7725
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ602500

Khách trực tuyến: 6
IP của bạn: 35.170.78.142
Hôm nay 30 tháng 10 năm 2020