Chức năng nhiệm vụ

I.Vị trí và chức năng:

1. Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương Quảng Ninh có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về các hoạt động: khuyến công; tư vấn phát triển công nghiệp; xúc tiến thương mại; tiết kiệm năng lượng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; thương mại điện tử và các dịch vụ khác do ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công Thương địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ

1. Về khuyến công

1.1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

1.2. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt;

1.3. Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

1.4. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội nghị, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp;

1.5. Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công;

1.6. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương;

1.7. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công;

1.8. Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.

2. Về xúc tiến thương mại

2.1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.2. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại đã được phê duyệt;

2.3. Hỗ trợ và tư vấn cho các tổ chức, thương nhân trên địa bàn tỉnh về hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước;

2.4. Phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xúc tiến thương mại;

2.5. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thảo, hội nghị và các sự kiện xúc tiến thương mại khác;

2.6. Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ;

2.7. Phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

2.8. Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh; tham dự hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo về xúc tiến thương mại trong và ngoài nước;

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến thương mại khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

3. Về tư vấn phát triển công nghiệp

3.1. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp

- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng;

- Tư vấn các lĩnh vực: Khai thác, chế biến khoáng sản; kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát, thẩm tra kỹ thuật các dự án và các công trình kỹ thuật công nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: lập dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; thành lập doanh nghiệp công nghiệp nông thôn; ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan khác;

3.3. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

4. Về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

4.1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4.2. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã được phê duyệt;

4.3. Khảo sát, đo lường, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng; Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Triển khai các biện pháp kiểm toán năng lượng, các giải pháp kỹ thuật phục vụ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp;

4.4. Tư vấn, xây dựng và chuyển giao trang thiết bị, công nghệ có hiệu suất cao và triển khai các mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân;

4.5. Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về tài chính, cho các cơ sở và cá nhân thực hiện tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ cũng như áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

4.6. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sản xuất sạch hơn cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp; Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành;

4.7. Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

5. Về sàn giao dịch thương mại điện tử

5.1. Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống trang tin sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh; trang tin quảng bá thương hiệu nông sản tỉnh Quảng Ninh;

5.2. Tổ chức dịch vụ của sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh; hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp triển khai và lựa chọn các cách thức tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử;

5.3. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn kiến thức về thương mại điện tử cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp;

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương.

7. Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động phát triển công nghiệp và thương mại địa phương.

8. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, người lao động; tuyển dụng, hợp đồng lao động, tiếp nhận, thuyên chuyển; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu, thôi việc; thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm theo phân cấp của Sở Công Thương và các quy định của pháp luật.

Khi quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, viên chức, Giám đốc Trung tâm ra quyết định có trách nhiệm gửi 01 bản về Sở Công Thương để theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

III. Quyền hạn 

1. Tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu thị trường; tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; các cuộc tiếp xúc thương mại cho các doanh nghiệp trong nước với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài.

2. Tư vấn, giới thiệu các dịch vụ phòng hội nghị, phiên dịch, cán bộ nghiệp vụ, cho các đơn vị, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp.

3. Tổ chức các lớp học, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, thị trường, quản trị kinh doanh, kỹ năng xuất nhập khẩu, quản trị tài chính; thuế, kế toán, chính sách xuất nhập khẩu, kỹ năng phục vụ ăn uống công cộng… tới các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

4. Tổ chức xây dựng, quản lý các ấn phẩm, bản tin, phụ san, tạp chí, website theo quy định của pháp luật nhằm giới thiệu tuyên truyền cơ chế chính sách của Nhà nước và của địa phương về thương mại, tiềm năng phát triển thương mại, thương mại điện tử tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

5. Tổ chức quảng cáo, giới thiệu thương hiệu và sản phẩm của các doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các ấn phẩm ngành, sách báo, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, bảng quảng cáo tấm lớn....

6. Tổ chức các dịch vụ  hỗ trợ  doanh nghiệp như: Tư vấn xuất nhập khẩu; tư vấn thành lập văn phòng đại diện trong và ngoài nước, cho thuê văn phòng trưng bày triển lãm quảng bá sản phẩm;

7. Trợ giúp doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, về xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu;

8. Được phép thu các khoản phí, lệ phí từ hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và chịu trách nhiệm về hiệu quả, kết quả thực hiện.


                           


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay38
mod_vvisit_counterHôm qua216
mod_vvisit_counterTrong tuần38
mod_vvisit_counterTuần trước2138
mod_vvisit_counterTrong tháng671
mod_vvisit_counterTháng trước5544
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ1078013

Khách trực tuyến: 13
IP của bạn: 44.212.96.86
Hôm nay 04 tháng 12 năm 2023