Hoạt động khuyến công
Thực tiễn triển khai hoạt động khuyến công tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2020

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Công Thương Quảng Ninh đã triển khai hoạt động khuyến công theo đúng tinh thần của Nghị định số 45/2012/ND-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ Về khuyến công. Kết quả đã góp phần quan trọng trong việc động viên, huy động nguồn lực vào đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Hoạt động khuyến công đã hỗ trợ, tiếp sức, khuyến khích nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới dây chuyền thiết bị sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết, mở rộng thị trường, tạo việc làm, nâng cao hiệu suất lao động; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập mới doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình sản xuất. Đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT tiếp cận với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân thấy rõ hơn vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để từ đó tin tưởng hơn vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Động viên, khuyến khích, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp đầu tư phát triển trong sản xuất kinh doanh.

Để triển khai tốt các nội dung hoạt động khuyến công phù hợp với tình hình thực tế và có hiệu quả thiết thực đối với các cơ sở CNNT. Trên cơ sở Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ; Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc “Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công. Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương phối hợp với phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các địa phương tập trung hỗ trợ cho các cơ sở CNNT, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp. Thực tế hoạt động Khuyến công tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2014-2020, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện các nội dung chương trình khuyến công là 115 đề án với tổng kinh phí thực hiện là 120 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ: 14.953 triệu đồng, vốn tự có của các cơ sở CNNT là 105.047 triệu đồng. Như vậy 1 đồng khuyến công hỗ trợ, thu hút được 7 đồng vốn đầu tư của các cơ sở CNNT vào phát triển sản xuất, thu hút lao động tại chỗ trên 500 lao động đảm bảo đời sống và nâng cao thu nhập cho người lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Các đề án khuyến công được triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn này đã tạo ra cú huých đủ mạnh đối với việc thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở CNNT sản xuất các mặt hàng như: Cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ, dược liệu, đồ uống, và sản phẩm nông nghiệp, chế biến thủy hải sản, chế biến gỗ...; Các đề án đã giúp các cơ sở CNNT trên địa bàn được tiếp cận với các công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến phù hợp với trình độ sản xuất từng khu vực từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư cho các cơ sở CNNT khi họ đầu tư đổi mới công nghệ và máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động giúp chuỗi giá trị sản phẩm được nâng cao, đồng thời giúp các cơ sơ CNNT có được các cơ hội giao thương, trao đổi hàng hóa và học tập kinh nghiệm trong quản lý điều hành sản xuất và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm; đặc biệt giúp các cơ sở CNNT tiếp cận dần với việc “chuyển đổi số” ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung triển khai các nội dung hỗ trợ khuyến công như: Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề; Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đây là chương trình trọng tâm trong hoạt động khuyến công tỉnh Quảng Ninh nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh cho các cơ sở CNNT, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường;Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;Hỗ trợ tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn;Hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công;Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công;

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, hoạt động khuyến công tỉnh Quảng Ninh thời gian qua cũng còn những tồn tại: Công tác xây dựng kế hoạch, đề xuất các dự án khuyến công và chất lượng hồ sơ đăng ký một số đề án còn hạn chế. Một số nội dung khuyến công chưa thực hiện được, như: Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác phát triển kinh tế, phát triển cụm công nghiệp; hỗ trợ thành lập các hiệp hội ngành nghề; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. Cùng đó, công tác nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các đơn vị nhận hỗ trợ từ khuyến công chưa thường xuyên, do vậy việc đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ chưa sát. Số lượng các cơ sở sản xuất CNNT tham gia các chương trình khuyến công còn ít; đề án chưa đa dạng và mới chỉ tập trung vào một số nội dung như xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Những khó khăn trên được xác định là do nguồn kinh phí cho chương trình khuyến công từ ngân sách địa phương còn hạn hẹp, mức hỗ trợ cho các đề án chưa cao đã phần nào hạn chế sự tham gia của các tổ chức và doanh nghiệp. Mạng lưới cán bộ chuyên trách làm công tác khuyến công ở cấp huyện, xã chưa có do đó việc khảo sát, tư vấn, hướng dẫn các cơ sở CNNT lập đề án và triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn. Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương - đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ 100% kinh phí, nhận nhiệm vụ đặt hàng theo Nghị định số  32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. Việc đặt hàng với UBND tỉnh để tạo việc làm và có nguồn thu đang gặp khó khăn do chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật đối với danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về hoạt động khuyến công.

Với những khó khăn trên, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cho rằng, đây sẽ là trở ngại trong việc nâng cao chất lượng công tác khuyến công cũng như gia tăng sức đóng góp vào tăng trưởng ngành công nghiệp của tỉnh. Theo đó, trong thời gian tới tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thông tin, tuyên truyền cho công tác khuyến công nhằm phổ biến sâu rộng chính sách này tới các cơ sở, doanh nghiệp CNNT trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp trong việc triển khai công tác khuyến công. Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc phân công cán bộ phụ trách khuyến công tại các PhòngKinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng nhằm tăng cường hiệu quả công tác khảo sát, lập và triển khai các đề án khuyến công. Phối hợp lồng ghép chương trình khuyến công với thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu khác nhằm gia tăng nguồn lực thực hiện.

Tuy nhiên, để thuận lợi trong triển khai các giải pháp trên, Sở Công Thương cũng đề nghị Bộ Công Thương Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; định mức kinh tế - kỹ thuật đối với danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương (trong đó có hoạt động khuyến công) để các đơn vị sự nghiệp công lập có căn cứ  xác định giá dịch vụ đặt hàng, đảm bảo tính đúng tính đủ, tạo điều kiện cho Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công nghiệp đủ kinh phí hoạt động. Đề nghị UBND tỉnh, bố trí tăng kinh phí cho hoạt động khuyến công của Tỉnh theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tế hàng năm; hình thành mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp huyện, xã để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công…

Trong giai đoạn mới, Chương trình khuyến công giai tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai trên cơ sở Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, kế thừa có chọn lọc thành tựu của công tác khuyến công trong giai đoạn trước; bám sát Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai và các Nghị quyết của Chính phủ, quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh và dựa trên những kinh nghiệm về phát triển công nghiệp của các địa phương trên cả nước. Chương trình sẽ tiếp tục hướng đến hỗ trợ đối tượng là các cơ sở công nghiệp nông thôn nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực nông thôn theo cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương. Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa có quy mô, tập trung theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, miền, phù hợp với nhu cầu thị trường; giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Để thực hiện chương trình Khuyến công địa phương đạt hiệu quả cao cần tập trung một số giải pháp cơ bản như:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến văn bản về khuyến công nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ của các tổ chức quản lý nhà nước, người dân và sự nhiệt tình của doanh nghiệp; triển khai tập huấn nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, maketing cho các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ quản lý của các cơ sở CNNT, nhằm hỗ trợ cho họ tiếp cận với hệ thống kiến thức mới, tiên tiến để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được tốt hơn;

- Đẩy mạnh triển khai các đề án điểm giai đoạn từ 3-5 năm, nhằm hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, thực sự là động lực giúp các cơ sở CNNT trong cùng lĩnh vực có thế mạnh của địa phương, của vùng phát triển bền vững. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa công tác khuyến công với công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đối tác đầu ra cho sản phẩm thông qua các chương trình hội chợ trong và ngoài nước, là cầu nối để các doanh nghiệp đến với nhau, tạo điều kiện quảng bá phát triển thương hiệu sản phẩm. Tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công nhất là trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn, xử lý ô nhiễm môi trường; phương pháp tiếp cận, xây dựng đề án và tổ chức triển khai.

- Đặc biệt, để có được đề án khuyến công có chất lượng, phải gắn kết giữa Sở Công Thương với các huyện, thị xã, thành phố và các hiệp hội. Thông qua đó nắm bắt được những khó khăn và nhu cầu của từng cơ sở CNNT, từ đó mới có cách giải quyết để hỗ trợ, tháo gỡ cóhiệu quả nhất.

- Tăng cường nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công tại địa phương theo Chương trìnhkhuyến công quốc gia và Chương trình khuyến công địa phương; lồng ghép, phối hợp các chương trình mục tiêu trên địa bàn để tăng hiệu quả cho hoạt động khuyến công. Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn.

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức khuyến công trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp huyện theo định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Công Thương; tổ chức bộ máy theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động; đầu tư nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc Trung tâm theo hướng chuyên nghiệp; bố trí đủ biên chế; có chính sách bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công; xây dựng đội ngũ cán bộ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương QN

 
Phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Thời gian qua, tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh đạt được kết quả đáng ghi nhận. Quý I/2021, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 35,62%, cao hơn 20,81% so với tốc độ tăng quý I/2020, cao hơn 14,42% so với kịch bản tăng trưởng quý I/2021 đề ra, kéo theo khu vực công nghiệp có mức tăng trưởng cao nhất, tăng 8,73%, vượt 1,03% so với kịch bản đề ra.

Phát triển ngành Cn chế tạo

Hoạt động sản xuất tại KCN Đông Mai (TX Quảng Yên).

Có được kết quả đó, thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế để chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", xác định giảm dần những ngành lệ thuộc nhiều vào tài nguyên khoáng sản, có tác động lớn đến môi trường, thúc đẩy các ngành có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp thông minh, thân thiện với môi trường. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện các đột phá về hạ tầng giao thông; cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, chuyển dịch tích cực cơ cấu lao động theo đúng định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế...

Những nền tảng quan trọng đó đã tác động, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh, trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh dịch Covid-19 làm suy giảm sự phát triển của các ngành kinh tế, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã trở thành điểm sáng với mức tăng trưởng cao, tiếp tục làm động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp. Theo tính toán của các ngành chức năng, giai đoạn 2010-2020, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo xuất khẩu chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, dần thay thế các sản phẩm của ngành khai thác khoáng sản, xăng dầu. Trong đó có một số sản phẩm chủ lực đã có bước phát triển vượt bậc, như giai đoạn 2010-2015, dầu thực vật ở mức -5,2%/năm, thì giai đoạn 2016-2020 là 11,2%/năm; bột mỳ từ tăng 5,1%/năm lên 16,6%/năm; xi măng từ -5,4%/năm mức tăng 7,4%/năm giai đoạn 2016-2020; sợi bông cotton năm 2014 bắt đầu có sản phẩm hoàn thiện ra thị trường thì tính, giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 14,2%/năm...

Trong năm 2020, năng lực ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục  được nâng tầm với việc một số tập đoàn, công ty mới đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm mới có giá trị cao, như: Màn hình ti vi của Tập đoàn TLC; loa, tai nghe của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam; vải dệt sợi tổng hợp, thân mũ của Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long... Đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 841 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 81,8% tổng số doanh nghiệp toàn ngành công nghiệp; trong đó có 81 doanh nghiệp FDI, 760 doanh nghiệp trong nước.

Theo Sở Công Thương, vốn đầu tư ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2010-2020 tăng bình quân gần 6.900 tỷ đồng/năm. Thời gian tới, để ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, Sở sẽ tăng cường công tác chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham gia thẩm định, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư chiến lược triển khai chuẩn bị đầu tư tại các KCN.

Phát triển ngành Cn chế tạo 1

Bốc dỡ hàng hóa tại Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (KCN Cái Lân, TP Hạ Long).

Định hướng năm 2021-2025, tỉnh tập trung ưu tiên thu hút, phát triển các ngành nghề: Công nghiệp điện tử, viễn thông; sản phẩm số; công nghiệp ô tô; công nghiệp chế biến thực phẩm, hóa dược và dược phẩm; công nghiệp năng lượng sạch; công nghiệp môi trường; công nghiệp thời trang; công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ phục vụ công nghiệp chế biến chế tạo. Trong đó tập trung vào Tổ hợp sản xuất công nghiệp phía Nam sông Lục Lầm (phường Hải Hòa, TP Móng Cái) với mục tiêu sản xuất lắp ráp phụ tùng, linh kiện ô tô với công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; giai đoạn 1 sản xuất  500.000 bộ linh kiện/năm, giai đoạn 2 là 1 triệu bộ linh kiện/năm cho Tập đoàn Vingroup; Tổ hợp nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, công suất tối đa 300.000 xe/năm và một số nhà máy sản xuất linh kiện, phụ kiện công nghệ phụ trợ cho sản xuất ô tô tại KCN Việt Hưng (TP Hạ Long) của Tập đoàn Thành Công; các dự án nhà máy sản xuất, gia công các loại sợi, gia công thêu hoa các loại khăn, vải và trang phục, nhà máy sản xuất vải DENIM dệt kim và vải nhuộm dệt kim, nhà máy dệt kim... tại KCN Cảng biển Hải Hà (huyện Hải Hà) và KCN Hải Yên (TP Móng Cái). Cùng với đó là các dự án sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, sản xuất môđun LCD/LED tivi, sản xuất các thiết bị điện tại KCN Đông Mai (TX Quảng Yên)…

Mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP của tỉnh đạt 15%; đến năm 2030 đạt 20%. Thu hút vốn đầu tư trong giai đoạn 2020-2025 đạt trên 45.000 tỷ đồng (bình quân trên 9.000 tỷ đồng/năm); giai đoạn 2025-2030 đạt trên 30.000 tỷ đồng (bình quân trên 6.000 tỷ đồng/năm). Tốc độ tăng năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025 đạt 15-17%/năm; giai đoạn 2025-2030 đạt 17-20%/năm.

Link bài gốc: http://www.baoquangninh.com.vn/kinh-te/202103/thuc-day-phat-trien-cong-nghiep-nong-thon-2523234/

 

 
Thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn

Thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đã thực hiện hiệu quả các chương trình khuyến công kịp thời cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, tạo đà cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, tăng sức cạnh tranh và giải quyết việc làm cho nhiều lao động.


Thúc đẩy CNNT

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu được hỗ trợ kinh phí hơn 100 triệu đồng đầu tư hệ thống nhà xưởng để đảm bảo việc sản xuất, chế biến miến dong.

Ông Vũ Bình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương, cho biết: Thực hiện công tác khuyến công, hằng năm Trung tâm đều thực hiện rà soát, xem xét và lựa chọn các sản phẩm đảm bảo yêu cầu về chất lượng, số lượng, mẫu mã để hỗ trợ đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất theo hướng chuyên nghiệp. Song song với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, tăng cường công tác thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến tại các vùng quy hoạch và tập trung phát triển đồng bộ việc xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối cho các sản phẩm chủ lực, tiềm năng cũng được chú trọng thực hiện. Trung tâm cũng tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng công nghệ để sản xuất các sản phẩm mới mang tính tối ưu, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2014-2020, trên địa bàn Quảng Ninh đã tổ chức triển khai các nội dung khuyến công quốc gia là 18 đề án với tổng kinh phí 4,75 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2020, đã thực hiện xong việc hỗ trợ cho các dự án bao gồm: 17 đề án Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và 1 đề án hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Từ tháng 10/2020, nguồn khuyến công quốc gia được bổ sung thêm 1,1 tỷ đồng cho đề án Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Quảng Ninh 2020, diễn ra vào tháng 12/2020.

Công tác thực hiện các chương trình khuyến công địa phương hằng năm cũng được Trung tâm thực hiện triệt để và hiệu quả. Tính trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai các nội dung khuyến công địa phương gồm 70 đề án với tổng kinh phí thực hiện là trên 7,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Các nội dung triển khai hỗ trợ cụ thể về: Đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Hoạt động khuyến công Quảng Ninh thời gian qua đã góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của khu vực nông thôn, thông qua các hoạt động khuyến công và gắn kết với các hoạt động của doanh nghiệp trên từng địa bàn đã tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động tại nông thôn, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho bà con vùng nông thôn.

Thúc đẩy CNNT1

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh đầu tư máy móc nâng cao chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hiện Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương đã xây dựng kịch bản đề xuất các nội dung chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 gửi Sở Công Thương trình UBND tỉnh xem xét. Trong đó, sẽ tập trung vào các nội dung chính về chương trình đào tạo nghề, truyền nghề; chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, thành lập và khởi sự doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ vào sản xuất công nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ tư vấn và áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn để khuyến khích nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ thành lập cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp, hợp tác kinh tế, và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường…

Trung tâm cũng đặt ra mục tiêu giai 2020-2025 sẽ đào tạo, nâng cao tay nghề cho khoảng 200 lao động của các cơ sở công nghiệp nông thôn; tổ chức ít nhất 10 khóa học khởi sự và nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng 2 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới hoặc công nghệ mới; hỗ trợ 50 lượt cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 2 CCN; hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho 2 CCN; hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 5 cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các KCN, CCN, nhằm thực hiện hiệu quả chương trình khuyến công tỉnh Quảng Ninh thời gian tới.

Minh ĐứcBáo Quảng Ninh

Link bài gốc: http://www.baoquangninh.com.vn/kinh-te/202103/thuc-day-phat-trien-cong-nghiep-nong-thon-2523234/

 
Quảng Ninh có thêm Cụm công nghiệp Phương Nam

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định về việc thành lập CCN Phương Nam.

Chi tiết...
 
Hàng thủ công mỹ nghệ: Xây dựng thương hiệu gắn với xúc tiến thương mại

Không còn là những tạo hình đơn giản, thô sơ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) đang "thay da, đổi thịt" hàng ngày, trở thành những món đồ sáng tạo, có giá trị cao, xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Chi tiết...
 
Chỉ thị 04/CT-BCT: “Cú huých” cho hoạt động khuyến công

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị 04/CT-BCT về đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết...
 
Phát huy thành quả của các nghị quyết chuyên đề về phát triển khoa học và công nghệ

Những năm qua, cùng với giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ (KH&CN) luôn được tỉnh xác định là hai "quốc sách hàng đầu". Tỉnh luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực đầu tư, triển khai các giải pháp phát triển KH&CN.

Chi tiết...
 
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lũy tre làng vươn ra thế giới

Không còn là những tạo hình đơn giản, thô sơ, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) của làng nghề Việt Nam đang dần "lột xác" với dáng vẻ bắt mắt và trở thành những món đồ sáng tạo có giá trị cao, xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Chi tiết...
 
Phát triển cụm công nghiệp: Thống nhất từ quy hoạch đến hạ tầng

Theo Bộ Công Thương, công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) đã thống nhất từ quy hoạch, thành lập, mở rộng đến đầu tư xây dựng hạ tầng.

Chi tiết...
 
Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt mức tăng trưởng trên 8,1% cùng kỳ

Ngày 25/12, tại TP Hạ Long, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Chi tiết...
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 25

Hình ảnh hoạt động

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Dành cho quảng cáoThống kê Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay48
mod_vvisit_counterHôm qua499
mod_vvisit_counterTrong tuần909
mod_vvisit_counterTuần trước3455
mod_vvisit_counterTrong tháng7709
mod_vvisit_counterTháng trước0
mod_vvisit_counterLượt truy cập thứ667932

Khách trực tuyến: 9
IP của bạn: 3.236.228.250
Hôm nay 21 tháng 04 năm 2021